ലോഗോസ് പരീക്ഷയുടെ സെമിഫൈനൽ പരീക്ഷയ്ക്കും ഫൈനൽ പരീക്ഷയ്ക്കും ആവശ്യമുള്ള ലഘുപഠനങ്ങൾ

Logos Quiz Study Materials

Year

മലയാളം English

2023

ജോഷ്വ
പ്രഭാഷകന്‍
ലൂക്കാ
കോറിന്തോസ്
 
 

2022

1 കൊറീന്തോസ് 9..16 1 Corinthians 9..16
പ്രഭാഷകൻ 23..26 Sirach 23..26
മാർക്കോസ് 9..16 Mark 9..16
ജോഷ്വ 1..12 Joshua 1..12
 

2021

1 കൊറീന്തോസ് 1 corinthians
നിയമാവർത്തനം 22-34 Deuteronomy 22-34
മാർക്കോസ് 1-8 Mark 1-8
പ്രഭാഷകൻ 18-22 Sirach 18-22
 

2020

1 കൊറീന്തോസ് 1 corinthians
നിയമാവർത്തനം 22-34 Deuteronomy 22-34
മാർക്കോസ് 1-8 Mark 1-8
പ്രഭാഷകൻ 18-22 Sirach 18-22
 

2019

മത്തായി Matthew
വെളിപാടുകൾ Revelation
നിയമാവർത്തനം Deuteronomy
പ്രഭാഷകൻ Sirach
 

2018

നിയമാവർത്തനം Deuteronomy
മത്തായി Mathew
പ്രഭാഷകൻ Ecclesiasticus
വെളിപാടുകൾ Revelation