ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുവാൻ

നിങ്ങൾക്കു് ഞങ്ങളോടുള്ള എല്ലാവിധ അനേ്വഷണങ്ങളും, ആശംസകളും, അഭിപ്രായങ്ങളും, ആക്ഷേപങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

നിങ്ങൾക്കു് ഞങ്ങളോടുള്ള എല്ലാവിധ അനേ്വഷണങ്ങളും, അഭിപ്രായങ്ങളും, ആക്ഷേപങ്ങളും ഞങ്ങളെ നേരിൽ കണ്ട് അറിയിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ നേരിൽ കാണുക

ഞങ്ങളുടെ മേൽവിലാസം
കേരള കാത്തലിക് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി,
പി ഒ സി, പാലാരിവട്ടം,
പി ബി നമ്പർ. 2251, കൊച്ചി,
കേരളം, ഇന്ത്യ .. 682 025.
ഫോൺ: 0484..2805897, 2805722, 2805815
ഫാക്സ്: 0484..2805897
ഇ..മെയിൽ: secretary@keralabiblesociety.com
വെബ് സൈറ്റ്: www.keralabiblesociety.com

സെക്രട്ടറി

You can use this website to let us know all your enquiries, compliments, suggestions and complaints. 
We, at Kerala Catholic Bible Society loves to hear from you, our Supporters. Please complete the Online Form to let us know your thoughts.

You can contact in person to let us know all your enquiries, suggestions and complaints.

Our Address 
Kerala Catholic Bible Society
P O C, Palarivattom,
P B No. 2251, Cochin,
Kerala, India - 682 025.
Phone: 0484-2805897, 2805722, 2805815
Fax: 0484-2805897
Email : secretary@keralabiblesociety.com
Website : www.keralabiblesociety.com

Secretary