പഴയനിയമ പുസ്തകത്തിലെ സങ്കീർത്തനങ്ങളിലെ 150 അദ്ധ്യായങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഗാനരൂപത്തിൽ (mp3) സൌജന്യമായി ഡൌൺലോഡ് ചെയുവാൻ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ സൌകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ടണ്ട്. ആമുഖമുൾപ്പടെ 151 ഗാനങ്ങളും .mp3 രൂപത്തിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടണ്ട്. അവ ഡൌൺലോഡ് ചെയുവാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോൾഡറിലേക്ക് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം അവ അൺസിപ് (unzip) ചെയുക.

 1. Sankeerthanam-000-009.zip (ആമുഖം, 1 മുതൽ 9 വരെ അദ്ധ്യായങ്ങൾ. Download size: 56,453,150 Bytes)
 2. Sankeerthanam-010-019.zip (10 മുതൽ 19 വരെ അദ്ധ്യായങ്ങൾ. Download size: 72,614,200 Bytes)
 3. Sankeerthanam-020-029.zip (20 മുതൽ 29 വരെ അദ്ധ്യായങ്ങൾ.. Download size: 82,595,483 Bytes)
 4. Sankeerthanam-030-039.zip (30 മുതൽ 39 വരെ അദ്ധ്യായങ്ങൾ.. Download size: 97,727,129 Bytes)
 5. Sankeerthanam-040-049.zip (40 മുതൽ 49 വരെ അദ്ധ്യായങ്ങൾ.. Download size: 76,037,889 Bytes)
 6. Sankeerthanam-050-059.zip (50 മുതൽ 59 വരെ അദ്ധ്യായങ്ങൾ.. Download size: 86,180,693 Bytes)
 7. Sankeerthanam-060-069.zip (60 മുതൽ 69 വരെ അദ്ധ്യായങ്ങൾ.. Download size: 110,559,999 Bytes)
 8. Sankeerthanam-070-079.zip (70 മുതൽ 79 വരെ അദ്ധ്യായങ്ങൾ.. Download size: 109,531,470 Bytes)
 9. Sankeerthanam-080-089.zip (80 മുതൽ 89 വരെ അദ്ധ്യായങ്ങൾ.. Download size: 75,566,258 Bytes)
 10. Sankeerthanam-090-099.zip (90 മുതൽ 99 വരെ അദ്ധ്യായങ്ങൾ.. Download size: 73,401,864 Bytes)
 11. Sankeerthanam-100-109.zip (100 മുതൽ 109 വരെ അദ്ധ്യായങ്ങൾ.. Download size: 122,978,727 Bytes)
 12. Sankeerthanam-110-119.zip (110 മുതൽ 119 വരെ അദ്ധ്യായങ്ങൾ.. Download size: 116,468,840 Bytes)
 13. Sankeerthanam-120-129.zip (120 മുതൽ 129 വരെ അദ്ധ്യായങ്ങൾ.. Download size: 44,635,158 Bytes)
 14. Sankeerthanam-130-139.zip (130 മുതൽ 139 വരെ അദ്ധ്യായങ്ങൾ.. Download size: 63,632,874 Bytes)
 15. Sankeerthanam-140-150.zip (140 മുതൽ 150 വരെ അദ്ധ്യായങ്ങൾ.. Download size: 62,908,821 Bytes)
ഡൌൺലോഡിന്റെ വലുപ്പം കൃത്യമല്ലെങ്കിൽ അൺസിപ് ചെയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടണ്ടാകാം.

We are happy to announce that all 150 chapters of Psalms, in musical format (mp3) are now available for free download. The files are made available in .zip format. The links to download the files are listed below. Download the required files to a folder of your choice and unzip them to have the .mp3 files. Once unzipped you can use your favorite music player or mp3 player to hear The Bible. We encourage you to share this information or the audios to your dear and near.

 1. Sankeerthanam-000-009.zip (The Psalms Preface and Chapters 1 to 9. Download size: 56,453,150 Bytes)
 2. Sankeerthanam-010-019.zip (Chapters 10 to 19. Download size: 72,614,200 Bytes)
 3. Sankeerthanam-020-029.zip (Chapters   20 to 29. Download size: 82,595,483 Bytes)
 4. Sankeerthanam-030-039.zip (Chapters   30 to 39. Download size: 97,727,129 Bytes)
 5. Sankeerthanam-040-049.zip (Chapters   40 to 49. Download size: 76,037,889 Bytes)
 6. Sankeerthanam-050-059.zip (Chapters   50 to 59. Download size: 86,180,693 Bytes)
 7. Sankeerthanam-060-069.zip (Chapters   60 to 69. Download size: 110,559,999 Bytes)
 8. Sankeerthanam-070-079.zip (Chapters   70 to 79. Download size: 109,531,470 Bytes)
 9. Sankeerthanam-080-089.zip (Chapters   80 to 89. Download size: 75,566,258 Bytes)
 10. Sankeerthanam-090-099.zip (Chapters   90 to 99. Download size: 73,401,864 Bytes)
 11. Sankeerthanam-100-109.zip (Chapters 100 to 109. Download size: 122,978,727 Bytes)
 12. Sankeerthanam-110-119.zip (Chapters 110 to 119. Download size: 116,468,840 Bytes)
 13. Sankeerthanam-120-129.zip (Chapters 120 to 129. Download size: 44,635,158 Bytes)
 14. Sankeerthanam-130-139.zip (Chapters 130 to 139. Download size: 63,632,874 Bytes)
 15. Sankeerthanam-140-150.zip (Chapters 140 to 150. Download size: 62,908,821 Bytes)

If you have problems to unzip the files, mostly you have ended up with a broken download and verify that the downloaded file size matches with value given above.