ss__n Ioj  
ss__n skmsskn  
]n H kn ss__n  
ss__n ]T\w  
ss__n kmlnXyw  
Fs\ klmbnmw  
sajnv t^mdw  
_pn\pI  
kedpI  
t^mtm KymednI  
A`n{]mb  

 P\{]nb t]PpI
 

_pÅän\pIÄ

ss__nÄ skmsskkänbpsS {]hÀ¯\dnt¸mÀ«pIÄ, B\pImenI kw`h§Ä, {]hÀ¯\§fpsS `mhnbnte¡pÅ ¹m\pIÄ F¶nh ImemIme§fn _pÅän\pIfmbn ss__nÄ skmsskän {]kn²oIcn¡p¶pïv.

skmsskänbpsS IgnªIme{]hÀ¯\§sf Ipdn¨pw, `mhn]cn]mSnIsf Ipdn¨pw hyàamb amÀ¤tcJIÄ Cu _pÅän\pIfn e`yamWv.

BhiyapÅhÀ¡v AXmXv _pÅän\pIÄ Xmsg ImWp¶ en¦pIfn \n¶pw Uu¬temUv sNbmhp¶XmWv.


(pdf format _pÅän\pIÄ hmbn¡phm³ Acrobat Reader BhiyamWv. Xm¦psS Iw]yq«dn Acrobat Reader CsænÂ, Uu¬temUv sN¿pI)

Related Pages
_pÅän³ 2005
_pÅän³ 2008
 
Kerala Catholic Bible Society
P O C, Palarivattom, P B No. 2251, Kochi, Kerala, India - 682 025.
Phone: 0484-2805897, 2805722, 2805815, Fax: 0484-2805897, Email : secretary@keralabiblesociety.com