ബൈബിൾ ഞായർ 2003

sI.kn._n.kn. ss__nÄ I½oj³ sNbÀam³ ]pds¸Sphn¡p¶ kÀ¡peÀ

IÀ¯mhmb tbiphn {]nbs¸«hsc,

a\pjyIpe¯n\mbn FgpXs¸« ssZhhN\amWv ss__nÄ. cïmw h¯n¡m³ Iu¬kn HmÀ½n¸n¡p¶Xpt]mse, \½psS IÀ¯mhns³d Xncpicocs¯sb¶t]mse Xs¶bmWv hnip² {KÙs¯bpw k` F¶pw hW§nt¸m¶n«pffXv. ss__nfnt\mSpff BZchp {]ISn¸n¡m³ Bïp h«¯nse Hcp RmbÀ \mw amänhbv¡p¶p. hÀj§fmbn \mw BNcn¨phcp¶ ss__nÄ RmbÀ Cu hÀjw sabvamkw 11..þmw XobXn BtLmjn¡pIbmWv. AXn\v Hcp¡ambn sabv 5 apX 10 hsc \mw ss__nÄ hmcambn BNcn¡p¶p.

ss__nÄ Rmbdns³dbpw ss__nÄ hmcmNcW¯ns³dbpw apJyhnjbambn kzoIcn¨ncn¡p¶Xv "aninlm\p`h¯n \n¶v PohnXkm£y¯ntebv¡v" F¶XmWv. ssZh¯ns³d hN\sa¶ Zm\¯n\v \µn ]dbphm\pw \½psS PohnX¯n hN\¯n\v apJyØm\w \ÂIn \s½¯s¶ hoïpw {]XnjvTn¡phm\papff Ahkcambncn¡s« ss__nÄ RmbÀ.

Hcp c£Is\ {]Xo£n¨ncp¶ C{kmtb P\Xsb cq]s¸Sp¯nb ]gb\nba{KÙ§fpw {InkvXphn ]qÀ¯nbmb c£mIcNcn{XapÄs¡mffp¶ ]pXnb \nba{KÙ§fpaS§p¶XmWtÃm ss__nÄ. ]gb\nba¯n {]hmNI·mÀ hgnbpw t\Xm¡Ä hgnbpw kab¯ns³d ]qÀ®Xbn kz]p{X\mb tbip{InkvXp hgnbpw kwkmcn¨ ssZhw C¶v \ap¡pthïnbpff Xs³d ktµi§Ä shfns¸Sp¯p¶Xv hn. {KÙ¯neqsSbmWv. ssZhktµi§Ä Adnbp¶Xn\pff am[yaamb XncphN\§Ä ]Tn¡pIsb¶Xns³d BhiyIXsb¸än \nbamhÀ¯\ ]pkvXI¯n ssZhw C§s\ AcpÄsN¿p¶p. "Rm\n¶p Iev]n¡p¶ Cu hN\§Ä \n§fpsS lrZb¯nepïmbncn¡Ww. PmKcqIXtbmsS Ah \n§fpsS a¡sf ]Tn¸n¡Ww. ho«nembncn¡pt¼mgpw bm{XsN¿pt¼mgpw, InS¡pt¼mgpw, Fgpt¶Â¡pt¼mgpw Ahsb¸än kwkmcn¡Ww. (\nb 6:4). ]pXnb \nba¯n ]utemkv Çolm hn. enJnX§sf¸än C{]Imcw \s½ HmÀ½s¸Sp¯p¶p. hn. enJneXsaÃmw ssZh\nthinXamWv.Ah {]t_m[\¯n\pw, imk\¯n\pw, sXäpXncp¯en\pw \oXnbnepÅ ]cnioe\¯n\pw D]Icn¡p¶p. CXphgn ssZh`à\mb a\pjy³ ]qÀ®X ssIhcn¡pIbpw FÃm \à {]hÀ¯nIfpw sN¿p¶Xn\v ]cym]vX\mhpIbpw sN¿p¶p. " (2 Xntam: 3: 16þ..17)

hn. {KÙ¯ns³d hmb\bpw, ]T\hpw, [ym\hpw {InkvXzm\p`h¯n hfcm³ \s½ klmbn¡p¶p. ]nXmhn \n¶pff Ir]bm Zm\ambn e`n¡p¶ Cu {InkvXzm\p`hw kz´ambn ssIhiw kq£n¡p¶ H¶mImsX {]tLmjn¡s¸Sp¶ kXyamIWw. kphntijsa¶Xv C¶v tbip{InkvXphneqsSbpff c£bpsS kZzmÀ¯ {]tLmjW¯neqsSbpw PohnXkm£y¯neqsSbpw ]IÀ¶psImSp¡p¶XmWv. BXvam¡fpsS c£sb¡pdn¨pff Xo£vWXbm tbip Xs³d kvt\lkmao]y¯neqsS, ZuXy\nÀÆlW¯neqsS, AZv`pX§fneqsS, D]tZi§fneqsS, IpcnipacW¯neqsS km£yw \ÂIn. tbiphnt\msSm¯v Pohn¨ A¸kvtXme·mcn ]t{Xmkv "\o Poh\pff ssZh¯ns³d ]p{X\mb {InkvXphmWv" F¶pw (a¯m: 16:16) tXmamÇol, "Fs³d IÀ¯mth, Fs³d ssZhta" F¶pw (tbml. 20:28) Gäp ]dªv X§fpsS hnizmk¯n\v km£yw \ÂIn. UamkvIknte¡pff hgnbn h¨v {InkvXzm\p`hw e`n¨]utemkv ]n¶oSv FgpXp¶p :" F\n¡v PohnXw {InkvXphpw acWw t\«hpamWv" (^nen. 1:21) ZnhyKpcphns\ A\pIcn¡m³ B{Kln¡p¶ k`bnse Hmtcm AwKhpw "R§Ä IÀ¯mhns\Iïp" (tbml. 20:25) F¶ kZzmÀ¯bpambn Abbv¡s¸Sp¶h\mIWw. \½psS ]²XnIÄ {InkvXphns\ ]änbpff {]tLmjWw P\§fntebv¡v F¯n¡p¶XmIWw. kaql¯nepw, kwkv¡mc¯nepw AKm[hpw, Xo£vWhpamb kzm[o\w sNep¯m³ klmbn¡p¶XpamIWw. D]t`mK kwkv¡mc¯ns³d Cu ImeL«¯n kphntijaqey§fpw k`m]mc¼cy§fpw A\pkcn¨v Pohn¡p¶hcpsS km£yamWmhiyw. Ip«nItfmSpw, bphP\§tfmSpw, {]mbambhtcmSpw PohnXkm£y¯neqsS BXvahnizmkt¯msS kphntijadnbn¡p¶hcpsS Hcp KWamWpïmtIïXv. bmt¡m_v Çolm FgpXp¶p. "\n§Ä hN\w tIÄ¡pIam{Xw sN¿p¶ BXvah©IcmImsX, AXv A\phÀ¯n¡p¶hcpw Bbncn¡phn³". (bmt¡m:1:25).

ss{IkvXhÀ km£yw hlnt¡ï [mcmfw aWvUe§fpïv. hnZym`ymkw, BXpc ip{iqj, DtZymKXe§Ä, sXmgnÂ, hym]mcw, kmlnXyw, am[ya§Ä, Iemkmwkv¡mcnIthZnIÄ, imkv{XKthjWtI{µ§Ä, \nba\nÀ½mWw, \oXn]me\w, cmjv{Sobw, kmaqlykm¼¯nI taJeIÄ. FÃmw the¡msc Bhiyapff hbepIfmWv. a\pjys³d kmaqlnIhpw sshbànIhpamb kIe aWvUe§fpw kphntij¯m \hoIcn¡s¸SWw. ssZhcmPyw h¶ncn¡p¶Xns³d ASbmfambn {Kma§fpw \Kc§fpw Npän k©cn¨ tbip FÃmhn[ tcmK§fpw hym[nIfpw kpJs¸Sp¯nbXpt]mse \mapw a\pjycpsS ZpcnX§fpw, tcmK§fpw, ]m]§fpw, GIm´Xbpw, APvRXbpsaÃmw \nÀ½mÀÖ\w sN¿p¶Xn Z¯{i²cmIWw. kaql¯ns³d ap¼n H¶panÃm¯hcpw, H¶paÃm¯hcpambhÀ¡v kz´w a®nepw kz´w `h\¯nepw BXvam`nam\t¯msS Pohn¡m³ Ahkc§Ä \ÂIWw. a\pjyalXzw Bhiys¸Sp¶ an\naw ]Zhnbn \n¶pw XmW AhØbn Pohn¡m³ Ahsc hn«pIfbcpXv. Ab¡mc\v ZpcnX§Ä s]cpIpt¼mÄ {InkvXphns³d icoc¯nse B Ahbht¯mSv AÀln¡p¶ BZchv \mw Ft¸mgpw ImWn¡Ww.

ss__nÄ Rmbdpw ss__nÄ hmcmNcWhpw BtLmjn¡p¶ Cu Ahkc¯n hn. {KÙw AhXcn¸n¡p¶ tbiphns\ A\p`hn¡phm\pw AhnSps¯ kphntij¯n\p km£nIfmIm\pw \ap¡v km[n¡Ww. CXn\v \s½ klmbn¡¯¡ hn[¯nemWv Cu hÀjs¯ ss__nÄ hmcmNcWt¯mS\p_Ôn¨pff hmb\Ifpw hnNn´\§fpw {]mÀ°\Ifpw {IaoIcn¨ncn¡p¶Xv. ]Xnhpt]mse ss__nÄ hmc¯n ]ffnIfn D]tbmKnt¡ï hmb\Ifpw {]mÀ°\IfpaS§nb eLpteJ X¿mdm¡nbn«pïv. FÃm Znhkhpw _enbÀ¸W¯ns³d Ahkm\w Ah hnizmknItfmsSm¯v D]tbmKn¨v hN\w ]Tn¡pIbpw {]mÀ°n¡pIbpw sN¿Wsa¶v A`yÀ°n¡p¶p. hN\t¯mSv B`napJyw P\n¸n¡phm³ klmbIcamIp¶ ss__nÄ skan\mÀ, ss__nÄ Iznkv, ss__nÄ dmen, ss__nÄ {]XnjvT XpS§nbh kwLSn¸n¡p¶Xn\v D]Imc{]Zambncn¡pw.

aninlm\p`h¯n \n¶p cq]s¸Sp¶ PohnX km£y¯n\v \s½ t{]cn¸n¡p¶ hn. {KÙt¯mSv Xmev]cyapWÀ¯p¶Xn\v klmbIcamb hnhn[ IÀ½]²XnIÄ sI.kn._n.kn ss__nÄ I½ojs³d t\XrXz¯n ]memcnh«¯pff ]n.H.kn. bn Cu hÀjhpw \S¯p¶pïv. sshZnIÀ¡pw, k\ykvXÀ¡pw, AevambÀ¡pw thïnbpff ss__nÄ tImgvkpIÄ, ss__nÄ Idkvt]mï³kv tImgvkv, kmlnXy cN\m aXvkc§Ä, A\pZn\ ss__nÄ hmb\m IeïÀ, temtKmkv Iznkv 2003, ss__nÄ kvtImtfgvkv kväUnt^mdw, FÃm cq]XIfpsSbpw ss__nÄ A¸kväteäv UbdIvSÀamcpsS kt½f\§Ä, tIcf Im¯enIv ss__nÄ skmsskäntbmS\p_Ôn¨pff {]hÀ¯\§Ä XpS§nbh CXn NneXmWv.

ss__nÄ hmb\bv¡pw ]T\¯n\pw t{]mXvkml\ambn tIcf¯nse FÃm cq]XItfbpw DÄs¸Sp¯ns¡mïv tIcf Im¯enIv ss__nÄ skmsskänbpsS t\XrXz¯n Ignª hÀjw \S¯nb temtKmkv Iznkn\v Bbnc¯n F®qtdmfw tI{µ§fnembn cïpe£¯n A¿mbncw t]À ]s¦Sp¡pIbpïmbn. Cu hÀjw temtKmkv Iznkv 2004 s³d ]T\¯n\mbn \nÝbn¨ncn¡p¶Xv hn. aÀt¡mkv FgpXnb kphntijhpw, sl{_mbÀs¡gpXnb teJ\hpamWv. AJne tIcf Xe¯n k`bpsS Iq«mbvabpw sFIyhpw {]ISam¡p¶ Cu ss__nÄ Iznkv aXvkc¯n IqSpX t]sc ]s¦Sp¸n¡p¶Xn\pw CXphscbpw Cu kwcw`w Bcw`n¡m¯ CShIIfn kwLSn¸n¡p¶Xn\pw _lp. CShI hnImcnamcpw, k\ymkn\nk\ymknIfpw, aXm²ym]Icpw, hnhn[ kwLS\m `mchmlnIfpw BXvamÀ°ambn DXvkmln¡Wsa¶v A`yÀ°n¡p¶p.

ss__nÄ {]NmcW cwK¯v tIcf ss{IkvXhÀ Iq«mbn {]hÀ¯n¡p¶ tIcf Im¯enIv ss__nÄ skmsskänsb¡pdn¨v GhÀ¡pw AdnhpffXmWtÃm. Cu skmsskänbn AwK§fmbn tNcp¶Xn\v IqSpX t]À Xmev]cyw ImWn¡p¶psh¶Xv ss__nÄ {]NmcW cwK¯v tIcf ss{IkvXhÀ¡pff Xmev]cy¯ns³d Hcp {]tXyI sXfnhmWv. an\naw XpIbmb 500 cq]bpsS sa¼Àjns¸¦nepsaSp¯v skmsskänbpsS ss__nÄ {]hÀ¯\§sf kPoham¡m³ IqSpX t]À IS¶p hcWsa¶v A`yÀ°n¡p¶p. \n§fpsS AwKXz ^okpw DZmcaXnIfmb k`ma¡fn \n¶pff kw`mh\Ifpw ]memcnh«¯pff ]n.H.kn. BØm\ambn {]hÀ¯n¡p¶ tIcf Im¯enIv ss__nÄ skmsskän sk{I«dnbpsS t]cn Abbv¡Wsa¶v Xmev]cys¸Sp¶p.

Hmtcm cq]Xbntebpw ss__nÄ At¸mkväteäv UbdIvSÀamÀ hgntbm, ]n.H.kn.bnse ss__nÄ I½oj³ sk{I«dn hgntbm FÃm {]hÀ¯\§fpambn _Ôs¸«v ^esaSp¡Wsa¶v A`yÀ°n¡p¶p. ss__nÄ t{]jnX {]hÀ¯\§Ä¡v t\XrXzw \ÂIp¶ sI.kn._n.kn. ss__nÄ I½oj\v FÃmhcpsSbpw {]mÀ°\bpw, km¼¯nI klmbhpw Cu Ahkc¯n {]Xo£n¡s«. ss__nÄ RmbdmgvN Hmtcm CShIbnepw \S¯p¶ ]ncnhv sI.kn._n.kn. ss__nÄ I½oj\pthïn cq]Xm tI{µ¯nse¯n¡Wsa¶v HmÀ½n¸n¡p¶p.

hn. {KÙhmb\bneqsSbpw, [ym\¯neqsSbpw aninlm\p`h¯ntebv¡v IS¶phcm\pw AXv aäpffhÀ¡v PohnX km£yambn¯ocm\pw Cu hÀjs¯ ss__nÄ hmcmtLmjhpw, ss__nÄ Rmbdpw klmbIamIs«sb¶v {]Xymin¡p¶p. FÃmhÀ¡pw, aninlm\p`hw {]Zm\w sN¿p¶ im´nbpw, kam[m\hpw Biwkn¨psImïpw ssZhm\p{Kl¯n\mbn {]mÀ°n¨psImïpw.

_nj¸v amÀ tPmÀÖv ]p¶t¡m«nÂ

sI.kn._n.kn. ss__nÄ I½oj³ sNbÀam³