ബൈബിൾ ഞായർ 2004

sI.kn._n.kn. ss__nÄ I½oj³ sNbÀam³ ]pds¸Sphn¡p¶ kÀ¡peÀ

IÀ¯mhmb tbiphn {]nbs¸«hsc,

ssZhhN\amb ss__nfnt\mSpff BZchp {]ISn¸n¡m³ Bïph«¯nse Hcp RmbÀ \mw ss__nÄ Rmbdmbn amänhbv¡p¶p. hÀj§fmbn \mw BNcn¨phcp¶ ss__nÄ RmbÀ Cu hÀjw Pq¬ 13..mw XobXn BtLmjn¡pIbmWv. AXn\v Hcp¡ambn Pq¬ 7 apX 12 hsc \mw ss__nÄ hmcambn BNcn¡p¶p. a\pjyhwi¯n\v e`yamb hN\sa¶ Zm\¯n\v \µn ]dbphm\pw hN\¯m \hoIrXamb Hcp PohnXw \bn¡phm\pw Cu hÀjs¯ ss__nÄ RmbÀ \ap¡v {]tNmZ\w \evIs«.

ss__nÄ Rmbdns³dbpw ss__nÄ hmcmNcW¯ns³dbpw apJy hnjbambn kzoIcn¨ncn¡p¶Xv "ss__nÄ ktµiw am[ya§fneqsS" F¶XmWv. A¸kvtXme {]hÀ¯\§fpsS BZy A²ymb§fn {InkvXpinjyÀ kphntijw {]tLmjn¡p¶Xns³d lrZbkv]À¡mb ]e hnhcW§fpapïv. \mY\n \n¶p X§Ä¡mbn e`n¨ ZuXya\pkcn¨mWv AhÀ {InkvXphns\ {]kwKn¨Xv. kzÀ¤mtcmlW¯n\pap³]v tbip injytcmSp]dbp¶p "`qanbpsS AXnÀ¯nIÄ hscbpw \n§Ä F\nbv¡v km£nIfmbncn¡phn³" (A¸ 1:8). ]cnip²mXvamhn\m \ndª A¸kvtXme·mÀ ]´¡pkvXm\mfn X§fpsS t{]jnXZuXyw Bcw`n¨p. Xncn¨SnbpsS \nanj§fpïmbncp¶n«pw A¸kvtXme·mÀ {InkvXphns\ {]tLmjn¡p¶XnÂ\n¶v ]n·mdnbnÃ. "R§Ä ImWpIbpw tIÄ¡pIbpw sNbvX Imcy§sf¡pdn¨v kwkmcn¡mXncn¡m³ R§Ä¡p km[yaÃ". ]t{Xmkpw tbml¶m\pw km³sl{Zo³ kwLs¯ Adnbn¡p¶p. (A¸ 4:20)

cïp kl{km_vZ§Ä Ignªt¸mÄ A¶s¯ kmlNcy§Ä hfscb[nIw amdnsb¶v hfsc hyàamWv. F¶m {InkvXphns\ {]kwKn¡pIsb¶ AtX ZuXyw C¶pw \ne\n¡p¶p. \½psS PohnX¯n {InkvXphns³d c£mIckm¶n²y¯n\v km£yw hln¡pIsb¶ ZuXyw BZyinjy·mcptSXpt]mse C¶pw A\pt]£WobamWv. ]c¼cmKXamb kphntij {]tLmjW coXnItfmsSm¸w B[p\nI amÀ¤§fpw \mw kzoIcnt¡ïnbncn¡p¶p. cïmw h¯n¡m³ Iu¬kn kmaqly k¼À¡ am[ya§sf kw_Ôn¡p¶ Un{Inbn C{]Imcw ]Tn¸n¡p¶p. "kIe P\§fpw c£{]m]n¡m³ thïnbmWv {InkvXp\mY³ It¯men¡m k` Øm]n¨Xv. AXpsImïv AhÄ kphntijw Adnbn¡m³ _m²yØbmWv. X¶nan¯w kmaqlyk¼À¡am[ya§Ä D]tbmKn¨psImïpw c£bpsS kphntijw Adnbn¡pIbpw A§s\ AhbpsS icnbmb D]tbmKs¯¸än a\pjysc ]Tn¸n¡pIbpw sN¿pIsb¶Xv Xs³d ISabmsW¶v k` hnizkn¡p¶p."

hyànIsf am{Xaà kaqlw apgph\pw kphntijh¡cn¡m\pff km[yXIÄ k`bv¡v AhfpsS ]cn[nbnepïv. am[ya§fpsS D]tbmK¯neqsS hyànKXa\ÊpIsf k\mX\kXyw D]tZin¡m³ am{Xaà tbip{InkvXphns³d a\Êpw A`ojvShpa\pkcn¨v FÃm kmwkv¡mcnI `mh§sfbpw cq]s¸Sp¯m\pw t{]cn¸n¡m\pw apgph³ `qJWvU§sfbpw {]IminXam¡m\pw Ignbpw. ImcWw am[ya§Ä kmaqlnI]¦mfn¯¯n\v hgn sXfn¡p¶p. Imgv¨¡mcmtbm tIÄhn¡mcmtbm ]¦ptNcp¶ Bbnc§fpw e£§fpambn \nanjt\cw sImïv _Ôw Øm]n¡m³ am[ya§Ä hgn km[n¡p¶p. CXv Kncn{]`mjW¯ns³d C¶n\p tNÀ¶ ]p\chXcWamWv. ]{Xw, kn\na, tdUntbm, sSenhnj³, C³dÀs\äv XpS§nb Iw]yq«À s\äphÀ¡pIÄ F¶nhsbÃmw hyànIsfbpw P\¡q«s¯bpw am{Xaà am\hkaqls¯¯s¶ kzm[o\n¡m³ iànbpffhbmWv. hfsct¸À Pohn¡p¶Xv am[ya§fpsS \ndhnemWv. AhcpsS Cu A\p`h¯ntebv¡v {InkvXphns³d ktµihpw IS¶phtcïnbncn¡p¶p. k`sb `ctaev]n¨ncn¡p¶ kphntij ktµiw am[ya§fpsS klmb¯m ']pcapIfnÂ\n¶v' {]kwKn¡s¸SWw. FÃm k`mk´m\§fpw IqSpX XojvWXtbmsS k`bpsS hnhn[§fmb A¸kvtXmenI {]hÀ¯\§fn kmlNcy§fpw kµÀ`§fpw Bhiys¸Sp¶X\pkcn¨v am[ya§sf ^e{]Zambn D]tbmKn¡p¶Xn\v H¶n¨v {ian¡Ww. a\pjykaql¯n k\mX\ kXy§tfbpw kphntij ktµi§tfbpw {]Ncn¸n¡pIbpw t]mjn¸n¡pIbpw sN¿p¶ t{]m{KmapItfbpw \mw t{]mXvkmln¸n¡Ww. hnhn[ kmkv¡mcnI ]Ým¯e¯nepw {]mb¯nepapff kZÊpIsf Dt±in¨pff t{]m{KmapIÄ {InkvXob [mÀ½nI XXz§fm \ndªhbmbncn¡Ww. Ipcnin acn¨v D°m\w sNbvX {InkvXphns\¡pdn¨pw ]m]¯ns³dbpw acW¯ns³dbpw ta AhnSp¶p t\Snb hnPbs¯¡pdn¨pw kZkycpsS A`ncpNn¡\pkcn¨v ]ckyambn {]tLmjn¡p¶Xn\v ]pXnb amÀ¤§Ä {InkvXob am[ya {]hÀ¯IÀ Iïp]nSn¡Ww. AXv {]mhÀ¯nIam¡p¶Xn\v [mcmfw k¼¯pw kmt¦XnIPvRm\hpw Iq«mb {]hÀ¯\hpw BhiyamWv. AtXmsSm¸w asäm¶pIqSn BhiyamWv. {]mÀ°\bneqsSbpw IqZmiIfpsS A\pjvTm\¯neqsSbpw, hN\¯ns³d hmb\bneqsSbpw hnNn´\¯neqsSbpw aäpffhÀ¡mbpff tkh\¯neqsSbpw tbiphpambn hyàn]camb _Ôw Øm]n¡Ww. kXyw, \oXn, kvt\lw, IcpW XpS§nb aqey§fm \ndª ktµi¯ns³dsbÃmw kmcmwiw Ft¸mgpw {InkvXp Xs¶.
am\pjnI Bhiy§fntebv¡pw {]tXyIn¨v ZpÀ_ecpw thZ\n¡p¶hcpw H¶panÃm¯hcpambhcntebv¡pw {i² BIÀjn¡p¶ am[ya t{]m{KmapIÄ ]tcm£ambn {InkvXphns\ {]tLmjn¡p¶hbmWv.

kphntij ktµi§Ä¡v hncp²ambpw a\pjys³d Xs¶ \mi¯n\pw am[ya§sf Zpcp]tbmKn¡p¶Xns\ k` Kuch]qÀÆw ImWp¶p. [mÀ½nIXbv¡pw aqey§Ä¡pw lm\nhcp¯p¶ {]ZÀi\§fpw {]kn²oIcW§fpw hoSpIfn {]thin¡mXncn¡p¶Xn\pw aäp kmlNcy§fneqsS Ah X§fpsS Ip«nItfbpw sNdp¸¡mscbpw kzm[o\n¡mXncn¡p¶Xn\pw {i² sNep¯phm³ amXm]nXm¡Ä¡v KuchXcamb NpaXebpïv. am[ya§fn {]Xy£s¸Sp¶hsb¡pdn¨v NÀ¨ sN¿pt¼mgpw Xocpam\§sfSp¡pt¼mgpw hn.{KÙhpw {InkvXob hnizmkhpw am\ZWvUambn kzoIcn¡Ww.

ss__nÄ Rmbdpw ss__nÄ hmcmNcWhpw BtLmjn¡p¶ Cu Ahkc¯n \mw hnizkn¡p¶ tbiphns\ temI¯ns³d ap¼n IqSpX Xo£vWXtbmsSbpw ^e{]Zambpw AhXcn¸n¡m\pff NpaXesb¡pdn¨v \ap¡p t_m[hm·mcmImw. CXn\v \s½ klmbn¡p¶ hn[¯nemWv Cu hÀjs¯ ss__nÄ hmcmNcW¯nt\mS\p_Ôn¨pff hmb\Ifpw hnNn´\§fpw {]mÀ°\Ifpw {IaoIcn¨ncn¡p¶Xv. ss__nÄ hmc¯n ]ffnIfn D]tbmKnt¡ï hmb\Ifpw {]mÀ°\IfpaS§nb eLpteJ X¿mdm¡nbn«pïv. FÃm Znhkhpw _enbÀ¸W¯ns³d Ahkm\w hnizmknItfmsSm¯v hN\w ]Tn¡m\pw {]mÀ°n¡m\pw Ah D]tbmKn¡Ww. ss__nÄ Rmbdnt\mS\p_Ôn¨v hN\m[njvTnXamb t{]m{KmapIÄ CShIIfn kwLSn¸n¡p¶Xv DNnXambncn¡pw.

kphntij ktµi¯n\v P\lrZb§fn CSw Isï¯p¶Xn\v klmbIcamb hnhn[ IÀ½]²XnIÄ sI.kn._n.kn ss__nÄ I½ojs³d B`napJy¯n Cu hÀjhpw ]n.H.kn.bn Dïv. DZmlcWambn ss__nÄ hmb\bv¡pw ]T\¯n\pw t{]mXvkml\ambn tIcf¯nse FÃm cq]XIsfbpw DÄs¸Sp¯n IgnªhÀjw \S¯nb temtKmkv Iznkv aXvkc¯n\v 2128 tI{µ§fnembn cïp e£¯n Adp]Xn\mbnc¯ne[nIw t]À ]s¦Sp¡pIbpïmbn. Cu hÀjs¯ temtKmkv Iznkn\v ]T\¯n\mbn \nÝbn¨ncn¡p¶Xv hn.a¯mbn FgpXnb kphntijhpw tdmam¡mÀs¡gpXnb teJ\hpamWv. Cu hÀjhpw Cu aXvkc¯n ]¦ptNÀ¶v hN\w ]Tn¡p¶Xn\v IqSpX t]À Xmev]cyw ImWn¡Wsa¶v A`yÀ°n¡p¶p. tIcf k`bn ss__nÄ {]NmcW cwK¯v Iq«mbn {]hÀ¯n¡p¶Xn\pff Hcp thZnbmWsÃm tIcf Im¯enIv ss__nÄ skmsskän. Cu skmsskänbn AwK§fmIphm³ B{Kln¡p¶hÀ ]memcnh«¯pff ]n.H.kn. BØm\ambn {]hÀ¯n¡p¶ skmsskän sk{I«dnbpambn _Ôs¸SWw.

Hmtcm cq]Xbntebpw ss__nÄ A¸kvtXmteäv UbdIvSÀamÀ hgntbm, ]n.H.kn. bnse ss__nÄ I½oj³ sk{I«dn hgntbm FÃm {]hÀ¯\§fpambn _Ôs¸«v ^esaSp¡Wsa¶v A`yÀ°n¡p¶p. tIcf k`bn ss__nÄ t{]jnX{]hÀ¯\§Ä¡v t\XrXzw \ÂIp¶ sI.kn._n.kn. ss__nÄ I½oj\v FÃmhcptSbpw {]mÀ°\bpw km¼¯nI klmbhpw {]Xo£n¡p¶p. ss__nÄ RmbdmgvN Hmtcm CShIbnepw \S¯p¶ ]ncnhv sI.kn._n.kn. ss__nÄ I½oj\pthïn cq]Xm tI{µ¯n F¯n¡Wsa¶v HmÀ½n¸n¡p¶p.

hn.{KÙ hmb\bneqsSbpw hnNn´\¯neqsSbpw aninlmsb IqSpXembn A\p`hn¨dnbm\pw kphntijktµiw aäpffhÀ¡v ]IÀ¶p \evIm\papff t{]jnX Xo£vWXbm \ndbphm\pw Cu hÀjs¯ ss__nÄ hmcmtLmjhpw ss__nÄ Rmbdpw \s½ klmbn¡psa¶v {]Xymin¡p¶p. hN\m[njvTnX PohnXw {]Zm\w sN¿p¶ A\p{Kl¯ntebv¡v IS¶phcphm³ kÀÆià\mb ssZhw \s½sbÃmhscbpw A\p{Kln¡s«sb¶v {]mÀ°n¨psImïv.

_nj¸v amÀ tPmÀÖv ]p¶t¡m«nÂ

sI.kn._n.kn ss__nÄ I½oj³ sNbÀam³