ss__n Ioj  
ss__n skmsskn  
]n H kn ss__n  
ss__n ]T\w  
ss__n kmlnXyw  
Fs\ klmbnmw  
sajnv t^mdw  
_pn\pI  
kedpI  
t^mtm KymednI  
A`n{]mb  

 P\{]nb t]PpI
 


KERALA CAHOLIC BIBLE SOCIETY
REF NO. E.R.649/91
PASTORAL ORIENTATION CENTRE
PB No.2251, PALARIVATTOM, KOCHI, KERALA, INDIA. PIN: 682 025,
Phone:
+91 484 280 5897, 280 5722, 280 5815 Fax: +91 484 280 5897
web: http://www.keralabiblesociety.com email: secretary@keralabiblesociety.com

AwKXz¯nëÅ At]£
* \nÀ_Ôambpw ]qcn¸n¨ncnt¡ï tImf§sf kqNn¸nçì.
Printable Form

1 At]£Isâ t]cv: *

2 hn`mKw:* hyàn
Øm]\w
kwLS\
CShI
3 ]n³ tImUv klnXw Ønc taÂhnemkw: *
4 t^m¬ \¼À (Fkv än Un tImUv klnXw):
5 samss_ t^m¬ \¼À:
6 Csabn A{UÊv:
7 cq]X:*
8 CShI:*
9 I¯nS]mSpIÄçÅ taÂhnemkw:*
  hyànsb¦nÂ:*
10      ]pêj³/kv{Xo ]pêj³ kv{Xo
11      P\\¯obXnbpw, {]mbhpw: (dd/mm/yyyy)
yrs
12      ]nXmhnsâ/`À¯mhnsâ t]cv:
13      ]mkvt]mÀ«v sskkv t^mt«m
    
t^mt«mbpÅ sFUn ImÀUv
     thWsa¦n t^mt«m
     Ab¨ncn¡Ww
  hyànbsænÂ:*
14      A[nImcs¸« BfpsS t]cv::
15      hlnç¶ ]Zhn:
     
16 At]£nç¶ AwKXzw:*
AwKXz hn`mK§fpw, ^okpIfpw
]WaSçhmëÅ amÀK§Ä
17 ASíp¶ XpIbpw, ASíp¶ hn[hpw:*
 
 

{]XnÚ
tIcf Im¯enIv ss__nÄ skmsskänbn AwKambn kzoIcnç¶ ]£w, skmsskänbpsS \nba§fpw, \n_Ô\Ifpw Aëkcn¨psImÅmsaìw, skmsskänbpsS A`nhr²n¡mbn ]cn{ianç¶XmsWìw CXn\m Rm³ {]XnÚ sNbpì.

At]£Isâ H¸v
(sign by Checking above check box)

 

Øew:*

 

 

XobXn:*

 
 

FOR OFFICE USE

18 AwKXz XobXn:  
19 ckoXp \¼À:

sk{I«dn

sNbÀam³

20 AwKXz cPnÌÀ kqN\:    
   

  
Kerala Catholic Bible Society
P O C, Palarivattom, P B No. 2251, Kochi, Kerala, India - 682 025.
Phone: 0484-2805897, 2805722, 2805815, Fax: 0484-2805897, Email : secretary@keralabiblesociety.com