ss__n Ioj  
ss__n skmsskn  
]n H kn ss__n  
ss__n ]T\w  
ss__n kmlnXyw  
Fs\ klmbnmw  
sajnv t^mdw  
_pn\pI  
kedpI  
t^mtm KymednI  
A`n{]mb  

 P\{]nb t]PpI
 

R§sf _Ôs¸Sphm³

\n§Ä¡pv R§tfmSpÅ FÃmhn[ At\zjW§fpw, BiwkIfpw, A`n{]mb§fpw, Bt£]§fpw R§sf Adnbn¡phm³ Cu sh_vsskäv D]tbmKs¸Sp¯mw.

\n§Ä¡pv R§tfmSpÅ FÃmhn[ At\zjW§fpw, A`n{]mb§fpw, Bt£]§fpw R§sf t\cn Iïv Adnbn¡phm³ R§sf t\cn ImWpI

R§fpsS taÂhnemkwtIcf Im¯enIv ss__nÄ skmsskän,
]n H kn, ]memcnh«w,
]n _n \¼À. 2251, sIm¨n,
tIcfw, C´y .. 682 025.
t^m¬: 0484..2805897, 2805722, 2805815
^mIvkv: 0484..2805897
C..sabnÂ:
secretary@keralabiblesociety.com
sh_v sskäv:
www.keralabiblesociety.com

sk{I«dn
dh ^m. tPmjn a¿mänÂ

  
Kerala Catholic Bible Society
P O C, Palarivattom, P B No. 2251, Kochi, Kerala, India - 682 025.
Phone: 0484-2805897, 2805722, 2805815, Fax: 0484-2805897, Email : secretary@keralabiblesociety.com