ss__n Ioj  
ss__n skmsskn  
]n H kn ss__n  
ss__n ]T\w  
ss__n kmlnXyw  
Fs\ klmbnmw  
sajnv t^mdw  
_pn\pI  
kedpI  
t^mtm KymednI  
A`n{]mb  

 P\{]nb t]PpI
 

ss__nÄ kmlnXyw

{]NmcWcwK¯v B[p\nI kmt¦XnIhnZyIÄ hfsc kzm[o\w sNep¯p¶ Cu ImeL«¯nÂ, aebmf{KÙIÀ¯m¡fpsS ss__nÄkw_Ôamb ]pkvXI§Ä ss__nÄ skmsskänbpsS sh_vsskän ]ckys¸Sp¯p¶Xn\v ss__nÄ skmsskän Ahkcsamcp¡nbncn¡p¶p.

XmÂ]cyapÅ {KÙIÀ¯m¡Ä AhcpsS ]pkvXI§sf kw_Ôn¨v hnhc§fpw, ]n Un F^v tIm¸nbpw, A©v hmIy¯n Ihnbm¯ dnhyqhpw klnXw At]£n¡pI. AtXmsSm¸w AXns³d Xs¶ Hê {]nâv tIm¸nbpw Abt¡ïXmWv. At]£mt^mdw Cu sh_vsskän e`yamWv.

Cu sh_vsskän ]ckys¸Sp¯nbncn¡p¶ ]pkvXI§sf Ipdn¨pÅ hnhc§Ä Xmsg ImWp¶ en¦pIÄ hgn e`n¡p¶XmWv.

Xm¦fpsS ss__nÄkw_Ôamb IrXnIÄ Cu sh_vsskän ]ckys¸Sp¯p¶Xn\pw, ]cky¯ns³d Imemh[n ]pXp¡n \nÝbn¡p¶Xn\pw skmsskänbpambn _Ôs¸SpI.

skmsskänbpsS taÂhnemkw

Kerala Catholic Bible Society,
P O C, Palarivattom,
P B No. 2251, Cochin,
Kerala, India - 682 025.
Phone: 0484-2805897, 2805722, 2805815
Fax: 0484-2805897
Email : secretary@keralabiblesociety.com
Website : www.keralabiblesociety.com

Related Pages
ss__nÄ kw_Ôamb t\mhepIÂ, \mSI§Ä apXembh
ss__nÄ Iznkv ]pkvXI§Ä
k[mcW ss__nÄ ]pkvXI§Ä
 
Kerala Catholic Bible Society
P O C, Palarivattom, P B No. 2251, Kochi, Kerala, India - 682 025.
Phone: 0484-2805897, 2805722, 2805815, Fax: 0484-2805897, Email : secretary@keralabiblesociety.com