ബൈബിൾ ഞായർ ആഘോഷം സംബന്ധിച്ചു കെ സി ബി സി ബൈബിൾ കമ്മിഷൻ ചെയര്മാന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സർക്കുലർ

IÀ¯mhmb tbiphn kvt\lapÅhtc,

hÀj§fmbn \mw BNcn¨phcp¶ ss__nÄ RmbÀ Cu hÀjw sabvamkw 12 .. mw XobXn BtLmjn¡pIbmWv. AXn\v Hcp¡ambn sabv 6 apX 11 hsc ss__nÄ hmcambn \mw BNcn¡p¶p. ss__nÄ Rmbdns³dbpw ss__nÄ hmcmNcW¯ns³dbpw apJyhnjbambn kzoIcn¨ncn¡p¶Xv "ss__nfneqsS {InkvXphnte¡v" F¶XmWv. ]m]mÔImc¯m \ndª a\pjyhÀ¤s¯ kphntijZo]vXnbm {]IminXam¡phm³ h¶ hN\amb {InkvXphns\¡pdn¨v Hcp hnNn´\w \S¯p¶Xv ss__nÄ RmbÀ BtLmjn¡phm³ Hcp§p¶ Cu Ahkc¯n DNnXambncn¡patÃm. hn. {KÙ§fneqsS sXfnªp hcp¶ {InkvXphns\ AdnbpIbpw {InkvXz\p`h¯n hfcpIbpw sNt¿ïXns\¡pdn¨mWv \mw Nn´n¡pI.

C{kmtb P\XbpsS Bgtadnb ssZhm\p`hhpw hnizmkhpamWv ]gb\nba{K٧ġv cq]w \ÂInbsX¦n BZna ss{IkvXh k`bmWv ]pXnb\nba¯ns³d DdhnSw. GsXms¡ ]pkvXI§fmWv ssZh\nthinXhpw Imt\m\nIhpsa¶v k`bmWv ]dªpX¶n«pÅXv. AXp sImïv ss__nÄ k`bpsS ]pkvXIamWv. k`bv¡p apt¼bà k`bnemWv ss__nÄ DïmbXv. PohnX{]iv\§sf A`napJoIcn¡pt¼mÄ hn. {KÙ¯nte¡pw k`bpsS HutZymKnI{]t_m[\§fnte¡pw \½Ä XncnbWw.

{InkvXphneqsS c£sb¶Xv hn. {KÙ¯nse ImXemb {]tabamWtÃm. B {InkvXphns\ Adnbp¶Xn\pÅ Hcp amÀ¤amWv hn. {KÙ]T\w. hN\hmb\bneqsSbpw [ym\¯neqsSbpw {InkvXphntebv¡v \S¶Sp¡Ww. tbml¶m³ kphntijI³ FgpXp¶p :  "BZnbn hN\apïmbncp¶p. hN\w ssZht¯mSpIqsSbmbncp¶p. hN\w ssZhambncp¶p." C{kmtb P\X \qämïpItfmfw Im¯ncp¶ aninlm a\pjycq]w kzoIcn¨v `qanbn PmX\mbn. "I\yI KÀ`w [cn¨v Hcp ]p{Xs\ {]khn¡pw; Ah³ F½m\pth F¶p hnfnbv¡s¸Spw." F¶ Gi¿m {]hmNIs³d {]hN\w {InkvXphnemWv ]qÀ¯nbm¡s¸«Xv. ssZht¯mSp kam\Xbpïmbn«pw H¶panÃm¯hs\t¸mse Zcn{Zcn Zcn{Z\mbn a®nehXcn¨ {InkvXp Xs³d PohnX¯neqsS kvt\l¯ns³dbpw XymK¯ns³dbpw ]¦phbv¡ens³dbpw bYmÀ° amXrI ImWn¨pX¶p. ssZhcmPyw kao]n¨ncn¡p¶p. \n§Ä ]Ým¯]n¨v am\km´cs¸Sphn³ F¶p ]dªpsImïv kphntij {]tLmjWw XpS§nb tbip hm¡pIfneqsSbpw {]hr¯nIfneqsSbpw Xs³d ZuXyw XpSÀ¶p. A¸hpw hoªpw kz´w icoccà§fmbn \ÂIns¡mïv BXvaZm\¯ns³dbpw ]¦phbv¡ens³dbpw henb ktµiw \ap¡p \ÂIn. ]nXmhmb ssZhw temI¯n\p \ÂInb kvt\lZm\w "kvt\lnXÀ¡p" thïn Poh\À¸n¨v tbip{InkvXp ]qÀ¯nbm¡n. {InkvXphns³d ]oUmkl\hpw IpcnipacWhpw DbnÀ¸pw c£mIcNcn{X¯nse hnhn[ \nÀ®mbI \nanj§fmWv. \·am{Xw sNbvXv Npänk©cn¨ tbip ssZh¯n\v \t½mSpÅ kvt\lw A\p`hn¨dnbm³ \s½ {]m]vXcm¡pIbpw ssZhnI Poh\n \s½ ]¦pImcm¡pIbpw sNbvXp. ssZh¯ns³d Cu atlm¶X Zm\s¯ P\a²y¯n {]tLmjn¡p¶Xn {InkvXym\nIÄ Hcn¡epw hogvNhcp¯phm³ ]mSnÃm¯XmWv.


hn. Ptdmans³d hm¡pIfn hn. {KÙ§sf¡pdn¨pÅ APvRX {InkvXphns\¡dn¨pÅ APvRX Xs¶. k` {InkvXphns³d \ma¯n \s½ ]Tn¸n¡pt¼mÄ ss__nfnse kXy§fmWv \s½ ]Tn¸n¡p¶Xv. ss{IkvXhamÀ¤§fneqsS \s½ \bn¡p¶Xn\v Hcp A½sbt¸se k` Ft¸mgpw \t½mSpIqsSbpïv. hnizmkImcy§fn BgapÅ {]t_m[\w e`n¡m¯ Hcp It¯men¡\pw D¯aamb ss{IkvXhPohnXw \bn¡pI km²yaÃ. hn.{KÙPvRm\¯nÂ\n¶pZv`hn¡p¶, {InkvXobXbpsS ]qÀ®XbneS§nbncn¡p¶ LSI§sf¡pdn¨pÅ Adnhpw Hcp {InkvXym\n¡v BhiyamWv. Znhy_en, IqZmiIÄ, IqZmim\pIcW§Ä, bma{]mÀ°\IÄ, ]cnip² I\yImadnbt¯mSpw hnip²tcmSpapÅ hW¡w, {InkvXphns³d XpSÀ¨bmb k`bnepÅ Iq«mbva, a\pjyPohs³d ]cnip²nsb ]cnt]mjn¸n¡p¶ kmaqlyam\§Ä XpS§nb LSI§sf¡pdn¨pÅ Adnhv hn. {KÙPvRm\t¯msSm¸w Hcp {InkvXym\n¡v DïmhWw. At¸mgmWv {InkvXphns\ ¡pdn¨pw {InkvXphns³d {]t_m[\§sf¡pdn¨papÅ Adnhv AXns³d ]qÀ®Xbnse¯p¶Xv. hN\w hmbn¡phm\pw ]Tn¡phm\pw XZ\pkrXw PohnXw \bn¡phm\pw k` Xs³d X\bsc iàambn t{]mÕmln¸n¡p¶p. CShIbpsSbpw IpSpw_¯ns³dbpw hyànbpsSbpw lrZbtI{µ§fn ssZhhN\s¯ {]XnjvTn¡p¶Xn\v hn. {KÙs¯ kw_Ôn¨v AP]me\]camb Hcp ImgvN¸mSv \ap¡pïmhWw. BgvNIfntem amkwtXmdptam, hmÀjnIamtbm ss__nÄ ]Tn¡p¶Xn\v ss__nÄ kväUnt^md§Ä¡v FÃm CShIIfnepw cq]w sImSp¡p¶Xv AP]me\]camb {InbmXvaIXzamWv. hN\PvRm\¯nepw hN\m\p`h¯nepw apt¶dphm\pw hN\m[njvTnXamb PohnXw Icp¸nSn¸n¡phm\pw CXv \s½ hfscsbsd klmbn¡pw. CShIIfn AÀ¸n¡s¸Sp¶ Znhy_enbn hn. {KÙw BZcn¡s¸SpIbpw {]tLmjn¡s¸SpIbpw sN¿p¶ kabw hnizmk¯ns³d kPohamb BtLmjkabamWtÃm. ]gb\nba¯nÂ\n¶pw ]pXnb\nba¯nÂ\n¶pw AXns³d ka{KXbn X¿mdm¡nb Znhy_enat²ybpÅ hn. {KÙhmb\mkwhn[m\w ss__nfnse A£bJ\nIÄ \ap¡mbn Xpd¶p Xcp¶p. AXphgn XncphN\¯ns³d a[pcna \ap¡v A\p`hthZyamhpIbpw sN¿p¶p.


ss__nÄ Rmbdpw AXnt\mS\p_Ôn¨pÅ ss__nÄ hmcmNcWhpw BtLmjn¡p¶ Cu Ahkc¯n hn. {KÙw AhXcn¸n¡p¶ tbiphns\ Adnbphm\pw {InkvXz\p`h¯n hfcphm\pw \ap¡p km[n¡Ww. {InkvXphns³d kvt\l¯nÂ\n¶v ssNX\yw kzoIcn¨v PmXnhÀ¤sshcmKyanÃmsX ktlmZc`mth\ FÃm a\pjyscbpw ssZha¡sf¶ \nebn kvt\ln¡phm³ km[n¡Ww. hÀ¤obX, `oIcX, AgnaXn XpS§nb ss]imNnI iànIfpsS B[p\nI X{´§Ä¡Snas¸SmsX ss{IkvXhkvt\l¯ns³d DZm¯amb ]nXrklPamb at\m`mhw DÄs¡mÅWw. CXn \s½ klmbn¡¯¡hn[¯nemWv Cu hÀjs¯ ss__nÄ hmcmNcWt¯mS\p_Ôn¨pÅ hmb\Ifpw hnNn´\§fpw {]mÀ°\Ifpw {IaoIcn¨ncn¡p¶Xv. ]Xnhpt]mse ss__nÄ hmc¯n ]ÅnIfn D]tbmKnt¡ï hmb\Ifpw {]mÀ°\IfpaS§nb eLpteJ D]tbmK¯n\mbn X¿mdm¡nbn«pïv. FÃm Znhkhpw _enbÀ¸W¯ns³d Ahkm\w Ah hnizmknItfmsSm¯v D]tbmKn¨v hN\w ]Tn¡pIbpw {]mÀ°n¡pIbpw sN¿Wsa¶v A`yÀ°n¡p¶p. hN\t¯mSv B`napJyw P\n¸n¡phm³ klmbIamIp¶ ss__nÄ skan\mÀ, ss__nÄ Iznkv, ss__nÄ dmen, ss__nÄ {]XnjvT XpS§nbh kwLSn¸n¡p¶Xv D]Imc{]Zambncn¡pw.


{InkvXz\p`h¯nte¡v \s½ £Wn¡p¶ ss__nfnt\mSp XmÂ]cyapWÀ¯p¶Xn\p klmbIamb hnhn[ IÀ½]²XnIÄ sI kn _n kn ss__nÄ I½ojs³d t\XrXz¯n ]memcnh«¯pÅ ]n H kn bn Cu hÀjhpw \S¯p¶pïv. sshZnIÀ¡pw, k\ykvXÀ¡pw, AÂambÀ¡pw thïnbpÅ ss__nÄ tImgvkpIÄ, ss__nÄ Idkvt]mï³kv tImgvkpIÄ, ss__nÄ ItemÕhw, IemkmlnXycN\m aÕc§Ä, temtKmkv Iznkv 2002, ss__nÄ kvtImtfgvkv kväUnt^mdw, FÃm cq]XIfpsSbpw ss__nÄ At¸mkvXteäv UbdIvSÀamcpsS kt½f\§Ä, tIcf Im¯enIv ss__nÄ skmsskäntbmS\p_Ôn¨pÅ {]hÀ¯\§Ä XpS§nbh Chbn NneXmWv.

ss__nÄ hmb\bv¡pw ]T\¯n\pw t{]mÕml\ambn tIcf¯nse FÃm cq]XIsfbpw DÄs¸Sp¯ns¡mïv ss__nÄ skmskänbpsS B`napJy¯n Ignª hÀjw \S¯nb temtKmkv Iznkn\v 1,85,000 t]À 1,700 tI{µ§fnembn ]s¦Sp¡pIbpïmbn. aÕc¯n tNÀ¶v hn. {KÙw ]Tn¡p¶Xn\v \n§Ä ImWn¨ Bthi]qÀÆIamb B`napJy¯n\v kÀÆ ià\mb ssZh¯ns³d [mcmfamb A\p{Kl§Ä {]Xn^eambn e`n¡s«sb¶p {]mÀ°n¡p¶p. Cu hÀjw temtKmkv Iznkv 2002 s³d ]T\¯n\mbn \nÝbn¨ncn¡¶Xv hn. eq¡msbgpXnb kphntijhpw hn. ]t{Xmkv FgpXnb H¶pw cïpw teJ\§fpamWv.

AJnetIcfXe¯n k`bpsS Iq«mbvabpw sFIyhpw {]ISam¡p¶ Cu ]T\]²Xnbn tNcphm\pw IqSpX Adnhpt\Sphm\pw FÃm k`mhnizmknIsfbpw kvt\l]qÀÆw DZvt_m[n¸n¡p¶p. Cu ss__nÄ Iznkv aÕc¯n IqSpX t]sc ]s¦Sp¸n¡p¶Xn\v CShIhnImcnamcpw, _lp. knkvtägvkpw aXm²ym]Icpw, hnhn[ kwLS\m `mchmlnIfpw BXvamÀ°ambn DÕmln¡Wsa¶v A`yÀ°n¡p¶p.


AXpt]mse ss__nÄ {]NmcW{]tLmjWcwK¯v tIcf ss{IkvXhÀ¡v Iq«mbn {]hÀ¯n¡phm\pff Hcp thZnbmWv tIcf Im¯enIv ss__nÄ skmsskän. skmsskänbn AwK§fmbn tNcp¶hÀ¡v kuP\y \nc¡n ss__nfpw ss__nÄ kw_Ôamb ]pkvXI§fpw hnXcWw sN¿p¶p. temtKmkv Iznkv, A\pZn\ss__nÄ hmb\ IeïÀ XpS§nb ]e ]²XnIfpw skmsskän¡v \S¸nem¡phm³ Ignbp¶Xv FÃmhcpsSbpw klIcWw DÅXpsImïmWv.


ss__nÄ kuP\yambn e`n¡phm³ B{Kln¡p¶hcpsS F®w hfscbmWv. skmsskänbpsS {]hÀ¯\§Ä kPoham¡phm³ DZmcaXnIfmb k`ma¡fnÂ\n¶p kw`mh\IÄ {]Xo£n¡p¶p. \n§fpsS kw`mh\Ifpw Zimwihpw ss__nÄ {]hÀ¯\§Ä¡mbn ]memcnh«¯pÅ ]n H kn BkvYm\am¡n {]hÀ¯n¡p¶ tIcf Im¯en¡v ss__nÄ skmsskänbpsS t]cn Abbv¡Wsa¶v XmXv]cys¸Sp¶p. AwKXz¯neqsSbpw {]mÀ°\bneqsSbpw skmsskänbpsS {]hÀ¯\§sf _es¸Sp¯phm³ IqSpX hyànIfpw. Øm]\§fpw IS¶phcWw.


Hmtcm cq]Xbnsebpw ss__nÄ At¸mkvXteäv UbdIvSÀamÀ hgntbm ]n H kn bnse ss__nÄ I½oj³ sk{I«dn hgntbm FÃm{]hÀ¯\§fpambn _Ôs¸«v ^ew FSp¡Wsa¶v XmXv]cys¸Sp¶p. ss__nÄ t{]jnX{]hÀ¯\§Ä¡v t\XrXzw \ÂIp¶ sI kn _n kn ss__nÄ I½oj³ FÃmhcpsSbpw {]mÀ°\bpw km¼¯nI klmbhpw Cu Ahkc¯n {]Xo£n¡s«. ss__nÄ Rmbdmgv¨ Hmtcm CShIbnepw \S¯p¶ ]ncnhv sI kn _n kn ss__nÄ I½oj\pv thïn cq]Xm tI{µ¯n F¯n¡Wsa¶v A`yÀ°n¡p¶p.


hn. {KÙhmb\bneqsSbpw ]T\¯neqsSbpw {InkvXz\p`h¯nte¡v IS¶v hcphm\pw, {InkvXphns³d amXrI DÄs¡mïv kvt\lZm\¯ns³dbpw ]¦psh¡ens³dbpw Acq]nbm \ndbphm\pw CuhÀjs¯ ss__nÄ hmcmtLmjhpw, ss__nÄ Rmbdpw klmbIamIs«sb¶v Biwkn¡p¶p. FÃmhÀ¡pw hN\amb tbiphns³d kam[m\w Biwkn¨psImïpw A\p{Kl§Ä¡mbn {]mÀ°n¨psImïpw,

_nj¸v amÀ tPmÀÖv ]p¶t¡m«nÂ

sI kn _n kn ss__nÄ I½oj³ sNbÀam³

Beloved ones in Lord Jesus,

The Bible Sunday, which we have been celebrating for many years is celebrated this year on 12th May. As a preparation for it we celebrate the Bible Week starting from May 6th and ending on May 11th. The theme proposed for Bible Sunday and Bible Week is "To Christ through the Bible". While we are preparing for Bible Sunday celebration, it is fitting to meditate upon Jesus, the word who came to enlighten ,the human race filled with the darkness of sin. We must think about the need for knowing Christ who reveals himself in the Holy Scriptures and of growing in Christ-experience.

If the Old Testament books are formed by the deep God experience and faith of the Israel, the New Testament books are formed by the early Christian Church. It is the church which has told us which books are inspired and canonical. Therefore the Bible is the book of the church. The Bible was written not before the origin of the church but it was written in the church. When we face the problems of life we must turn to the holy Bible and to the official teachings of the church.

"Salvation through Christ" is an essential theme of the Holy Scripture. The way to know that Christ is the study of the bible. we have to reach Christ through the reading of the Bible and meditating upon it. The evangelist Job writes; "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God". The Christ, Mesiha, whom Israel expected for centuries became man and was born in the world. Isaiah has prophesied thus: "Look, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall name him 'Emmanuel' which means, 'God is with Us'". It is in Jesus Christ that this prophecy is realized. Christ was born as the poorest man among to poor men. And he showed us his life, the noble model of love, sacrifice and sharing. Jesus Christ began the proclamation of the good news saying. 'The Kingdom of God is at hand. Have repentance and be converted'. And he continued his mission through his words and acts. He gave us the message of self-offering and sharing by giving his body and blood as bread and wine. The gift of love which God the father gave to the world was completed by Jesus Christ who 'offered his for the friends'. The passion, the death on the cross and the resurrection of Jesus are the different critical moments in the salvation history. Jesus, who went around doing only good, enabled us to experience the love which God has for us. He made us sharers of the life of God. Christians must never desist from proclaiming among people, this supreme gift of God.

As St. Jerome has said 'the ignorance about the Bible is the ignorance about Christ'. While the church teaches us she is teaching the truths of the Bible. The Church is always with us as mother to lead us in Christian ways. No Catholic can lead a real Christian's life without obtaining the deep teaching of the church as regards faith. Christian perfection which originates from the Bible. A Christian knows the elements of Christian perfection which originate from the Bible. A Christian know about the Holy mass, Sacraments, Sacramental canonical prayer, piety towards Virgin Mary and other saints, the unity of the Church which is the continuation of Christ, and the social dimensions which nourish the holiness of life. Together with the knowledge about the Bible, a Christian must know these elements. Then only the knowledge about Christ and his teaching becomes perfect. The church urges her children to read the word of God to study it and to lead a life according to it. We must have a pastoral view about the word of God so as to enthrone the word of God in the hearts of the parishes, families and individuals. It is a pastoral activity to create Bible Study Forums in every parish. They may be weekly or monthly or annual study forums. It will help the study of the Bible. It will help to progress in knowledge and experience of the word of God. It will help also to build up a life based on the Word of God. The faith is celebrated in the parishes when in holy Mass the Bible is honored and proclaimed. The dictionary used in the Holy Mass contains texts from Old Testament and New Testament. It presents the Holy Scripture in its totality. It opens to us the immense treasures of the Bible and thus we experience the sweetness of it.
While we celebrate the Bible Sunday and the Bible Week we must try to know Christ presented by the Bible and to grow in Christ experience. We must be able to love all men and women as children of God with fraternal love without any distinction of race or class. Attaining the love of Christ we must do the same. Without enslaving ourselves to terrorism, corruption etc, which are satanic forces, we must nourish the noble paternal mentality of Christian love. The meditations and prayers for the celebration of this year's Bible Sunday and Bible Week are arranged in such a way that they will help us in this matter. As usual, the leaflet containing readings and prayers for the Bible Week is already prepared. I request you to use it together with the faithful to study and pray the scriptures during the holy mass. Bible Seminars, Bible Quiz, Bible rally, Bible enthronement etc are highly recommended. They will create interest in the word of God.

This year also there will be different programmes in POC, Palarivattom, under the KCBC Bible Commission. They will help to inspire an interest in the Holy Scriptures, which invites us to the Christ experience. The following are some of the programmes:

Bible Courses for Priests, Religious Men and Women, and Lay People, Bible Correspondence Course, Bible Arts Festival, Competitions in Arts & Literature, Logos Quiz 2002, Bible Apostolate Directors of all the dioceses, different activities of Kerala Catholic Bible Society.

The Logos Quiz conducted by the Bible Society is to encourage people to read and study the Bible. Last year the Logos Quiz was conducted in which all the dioceses participated. And 18500 competitors in 1700 centers took part in it. I pray God to shower His abundant blessings upon those who took part in the Logos Quiz showing earnest desire in reading and studying the Scriptures. This year 2002 the texts decided for study are the gospel of St. Luke and the first and second letters of St. Peter. I do exhort lovingly all the faithful to join in this study programmes, which expresses the unity of church at Kerala State level. I request all Parish Priests , Rev. Sisters, Catechists and the office bearers of different societies to encourage people so that many more people may participate in the Logos Quiz.

Kerala Catholic Bible Society is a forum where the Kerala Christians can work together for the proclamation and propagation of the word of God. Those who take membership in the Bible Society can obtain copies of the Bible and books about the Bible at a reduced price. It is because of the co-operation rendered by all the faithful that the Bible Society is enabled to work out many plans such as Bible Quiz and Bible Calendar.

Numerous people demand copies of the Bible as gifts. We expect donations from generous people in order to enliven the activities of the Society. You may send donation tithe for the Bible Apostolate to Kerala Catholic Bible Society functioning in POC, Palarivattom. May many more people come forward to strengthen the activities of the society, by taking membership and by praying. I do urge you to take the benefits of the society by involving in all the activities of the society either through the diocesan Bible Apostolate Director or through the Bible Commission Secretary.

The KCBC Bible Commission, which is leading the Bible Apostolate now, expects the prayers and donations of all the faithful. The collection, which is to be taken on the Bible Sunday, may be entrusted with the diocesan center for the Bible Commission. May the Bible Sunday and the Bible week celebrations of this year help all the faithful to come to Christ experience through the reading and studying of the scriptures and may it help all to be filled with a spirit of love, Gift and sharing, accepting the example of Christ. Wishing all the faithful the peace of Jesus the word, and praying for the divine graces for all,

Bishop Mar George Punnakkottil
Chairman,
KCBC Bible Commission

Related Pages
Circular 2003
Circular 2004